תנאי שימוש

White collar

משתמשים יקרים,

אנו מודים לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר white collar (להלן: "האתר").
האתר מופעל על ידי תמיר פרקש ח.פ 039665237 (להלן: "החברה").

החברה מקדמת בברכה את גולשי האתר והמשתמשים בשירותיו ומוצריו.

** חברתנו עוסקת בשיווק דיגיטלי, ייעוץ לעסקים וכן ביצירת שיתופי פעולה עסקיים.

 

השימוש באתר

 1. כל שימוש באתר כפוף לתנאים אלה.כל שירות המוצע באתר וכל שימוש אחר בו, מכל מין וסוג שהוא, כפוף לכל האמור בתנאי שימוש אלו, במדיניות הפרטיות של האתר (“מדיניות הפרטיות“) ובכל הנחיה נוספת או אחרת המפורטת בעמוד ספציפי באתר (כולם יחד ולחוד לפי העניין – “התנאים“). אנא קיראו אותם היטב שכן הם מחייבים אתכם כחוזה מחייב לכל דבר ועניין. לעיון במדיניות הפרטיות לחצו כאן
 1. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 1. בתקנון זה יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:
  "החברה" – חברת תמיר פרקש
  "משתמש" – כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר.         
  "מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר, בכל מדיה קיימת, ובכלל זה במלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים, קורסים דיגיטליים ובכלל זה העיצוב של כל אלה.
  "מוצר"- כל סחורה ו/או שירות אשר תבחר החברה להציע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 1. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.
 1. זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד. המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה.
 1. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם להוראות כל דין ועפ"י הנחיות והוראות האתר והחברה.
 2. המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, אלא בתנאים המוגדרים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה על פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.
 1. המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג.
 1. החברה תהיה רשאית לערוך שינויים באתר, בתכניו ומוצריו לפי ראות עיניה והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

אחריות מוגבלת

10. החברה מספקת שירותי בניית אתרים, דפי נחיתה, תוכניות שיווק וניהולם, תוכניות ניהול משברים ומכירת קורסים  דיגיטליים בתחום השיווק.שירותים אלו מתנהלים אל מול הלקוח ויוצאים לפועל על פי דרישתו והסכמתו בין אם על ידו ובין אם על ידי צוות האתר ועל כן המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית בשום צורה ואופן  לנזק כל שהוא שנגרם ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מהפרסום ו/או התנהלות על פי תוכנית עסקית, שיווקית או קורס דיגיטאלי.

11. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש ו/או שיבושים, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או בגין צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

12. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים או תקלות.
13. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלא בין אם בידיעת הגושים ובאין אם לאו.
14. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

15. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק העלול להיגרם ע"י שותף עסקי ו/או גולש באתר כלפי צד ג' מהעלאה לאתר של קבצים, תמונות, פרסומים, מידע וכל דבר העלול לגרום לנזק ו/או עוגמת נפש.

16. המשתמש מסכים שהחברה תכלול פרסום באתר, לרבות באמצעות פרסום "באנרים" ו/או כתבות פרסומיות ו/או כל שימוש אחר שהחברה תמצא לנכון כגון:  pop up;  pop under, פרסום קולי; וידאו וכו' .

17. המידע והפרסומים המוצגים באתר, מאפשרים בין היתר הפניה לאתרים אחרים באינטרנט (להלן: "אתרים אחרים"). החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרים אחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לחברה יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של אתרים אחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע באתרים אחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

תנאי שירותי הפרסום

 1. המשתמש מתחייב לציין קרדיט צילום לכל תמונה שנשלחת לפרסום, בכל מקרה האחריות על נכונות קרדיט צילום הוא באחריות הלקוח בלבד.
 1. הפרסומים שישלחו לא יכילו שום תכנים שמפירים את חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, המפרסם יישא באחריות מקצועית לתכני הפרסום.
 1. כל נזק ו\או תביעה כנגד פרסומים שנשלחו דרך לקוח הם באחריותו הבלעדית של הלקוח, הלקוח מתחייב לפצות את חברתנו ו/או צד ג' על כל נזק שיגרם לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מנזק ישיר או עקיף שיגרם לחברתנו ו\או לצד ג'.

תנאי השימוש בפורומים ו/או הודעות באתר

21. המשתמש רשאי להשתתף בפורומים שבאתר (להלן: "הפורומים") בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי החברה, ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמו וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן: "התגובות").
22.בהשתמשו באתר ובכך, במתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי התגובות אינן ניתנות ו/או נערכות על ידי החברה וכי הן מופיעות באתר כפי שהן, מבלי שהחברה בודקת את נכונותן ותוכנן. החברה לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, הטעייה, דבר שקר, סילוף, אי דיוק, זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, אמינות המידע ו/או כל היבט אחר של התכנים האמורים ו/או כל נזק מכל מין וסוג, שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש ו/או קריאה בפורומים ו/או בתגובות.
23. המשתמש מתחייב, כי תגובותיו באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין ולא יפרסם פרסום אשר יכלול כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או חומר המסייע, תומך, ומנחה לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע ו/או גורם לפגיעה בפרטיות ו/או כל חומר שאסור לפרסום עפ"י דין ו/או כל חומר המהווה הטעייה של צרכנים, כמשמעות הדברים בדין בכלל ובחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בפרט (להלן: "פרסום פוגע").
24. החברה ו/או האתר  ישלול את זכות השימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של הסכם שימוש זה וכן במקרה שהיה לחברה או לאתר יסוד סביר להניח כי הפרסום שבוצע על ידי משתמש נעשה בניגוד לדין.
25. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, לצמצם, לשכתב, להסיר תגובות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.

בעלות וזכויות יוצרים

 1. זכויות היוצרים באתר הן על עיצוב האתר, יישומים, קבצים גרפיים, טקסטים, תוכנות המוטמעות בו, קוד מחשב וכל דבר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או שותפיה העסקיים ו/או ספקי התוכן שלה בהתאם להתקשרויות החברה. אין להציג בפומבי, להפיץ, להעתיק, לתרגם, לשווק או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע השייך לאתר או ממוצריו שהינם קניינה של החברה בלא קבלת הסכמתה המפורשת בכתב ומראש.
 1. בכל הנוגע לקורסים הדיגיטאליים הנמכרים באתר המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש בקורסים לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 1. שם החברה, שם האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

מדיניות החזרים / ביטול עסקה

 1. ביטול, רכישה והחזרת מוצרים שנרכשו באתר יעשה בהתאם להוראות חוק הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק")
 1. זיכוי המשתמש ייעשה באותם תנאים בו נעשה החיוב בגין המוצר.
 1. הדין ומקום השיפוט תנאי השימוש באתר, התקנונים וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

דילוג לתוכן